Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Langhus Allianseidrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 21. februar 2019. Årsmøtet avholdes den 21. mars 2019 kl 18.00 i møterommet i 2. etasje i Stil Arena.

Saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Ingen innkomne forslag

Sak 11: Fastsette medlemskontingent for 2020

             Styrets forslag: Ingen endring, dvs 

     250 kr for medlemmer i Langhus Allianseidrettslag

     50 kr medlemmer i Langhus IL Håndball og Langhus IL Fotball

 

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter

            Styrets forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1     Styreleder

15.2     Nestleder

15.3     Øvrige styremedlemmer

15.4     Varamedlemmer

15.5     To revisorer

15.6     Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

            Styrets forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

15.7    Leder av valgkomiteen

15.8     Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9     Varamedlem til valgkomiteen

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

  • Idrettslagets årsberetning

  • Regnskap

  • Styrets forslag til medlemskontingent og eventuelt treningsavgifter, eller vedtak om fullmakt

  • Styrets forslag til budsjett

  • Styrets forslag til organisasjonsplan

Med vennlig hilsen
styret i Langhus Allianseidrettslag

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift